بیش از 10 سال به شرکت ها کمک می کنیم تا به اهداف مالی و تجاری خود برسند. مکس بیز یک آژانس مشاوره ارزش محور است.

گالری

اطلاعات تماس

051-12345678

ایران، خراسان رضوی

maxbizz@mail.com

Services
Brochure

Groupage transport

Groupage transportation is a cost-effective method for transporting small and multiple shipments. In this method, different shipments from various customers are combined into a single container.

Darba Bar Hasti, by combining different shipments from various customers, can significantly reduce the transportation costs for its customers. Some of our services include:

  • Transporting small and multiple shipments from one origin to a destination.
  • Consolidating different shipments from various customers into a container.
  • Providing loading and unloading services for groupage shipments.